Regulamin

REGULAMIN

§ 1 WSTĘP

1. d’Sixe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-140, adres: Al. Solidarności 117 lok. 207 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379144, REGON 142820842, NIP PL9522104387, o kapitale zakładowym 10.000 PLN, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.dsixe.com.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest d’Sixe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-140, adres: Al. Solidarności 117 lok. 207.

2.Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY” lub „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3.Dostęp do Regulaminu ma każdy użytkownik Sklepu, który może uzyskać dostęp w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m. in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k. c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, pojemności, producencie.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów.

 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. d’Sixe sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a d’Sixe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. d’Sixe sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji d’Sixe sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmie wszelkie możliwe i nakazane, odpowiednimi przepisami prawa, środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione, danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c. Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
a. Na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia;
b. Pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie, zawierające wskazanie wybranych Towarów i ich ilości, na adres e-mail: sklep@dsixe.com.pl

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 8:00-16:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, a następnie przejść do „Koszyka i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiedniej opcji.

6. Zatwierdzenie wyboru Towarów przyciskiem „Zamawiam” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia, zgodnie z pkt. 6 powyżej, stanowi ofertę Klienta złożoną d’Sixe sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia, zgodnie z pkt. 6 powyżej, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta Sklepu, a także informację o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupy Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem, a d’Sixe sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupy, tj. przed otrzymaniem mail potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a. Dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru;
b. Transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych - rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl);
c. Płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1.Towary dostarczanie są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przez potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamawiam”.

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta, przy wyborze przesyłki kurierskiej, to od 2 do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momenty zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (przeprowadzane przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl), bądź zwykłym przelewem internetowym).

3. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez firmę spedycyjną apaczka.pl. Opłata za dostawę produktów podawana jest w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepie stacjonarnym wskazanym w pkt. 6.

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

5. Zamówienia o wartości powyżej 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100) są wysyłane na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrot towaru.

6. Klient może odebrać zamówione Towary w punkcie odbioru towarów w Warszawie kod pocztowy 02-977, zlokalizowanym przy ul. Antoniewskiej 1d (dalej: „PUNKT ODBIORU”). Punkt odbioru jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Telefon kontaktowy do Punktu obioru to: (0) 606-265-465.
a. W celu odbioru zamówionego Towaru w Punkcie Odbioru, przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć opcję „Odbiór osobisty”. Klient zostanie powiadomiony o możliwości odbioru zamówionego Towaru wiadomością e-mail. Odbierając zamówiony Towar Klient zobowiązany jest okazać osobie wydającej Towar otrzymaną wiadomość e-mail oraz dowód osobisty, w celu potwierdzenia tożsamości składającego zamówienie oraz odbierającego Towar.
b. Zamówienie złożone w dni robocze do godziny 10:00, z opcją odbioru w Punkcie Odbioru, zazwyczaj są gotowe do odbioru w tym samym dniu po godz. 14:00.
c. Towar zamówiony z opcją odbioru w Punkcie Odbioru można odebrać w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z powiadomieniem, o którym mowa w pkt. powyżej. Klient w Punkcie Odbioru może ewentualnie dokonać zwrotu całości lub części zamówienia (odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w odpowiednim zakresie).
d. Zapłata za Towary odbierane w Punkcie Odbioru może być dokonana także bezpośrednio przy odbiorze za pobraniem gotówką. W punkcie odbioru mogą być także odbierane Towary, za które Klient zapłaci z góry, po wcześniejszym powiadomieniu wiadomością e-mail o zaksięgowaniu płatności.

 

§ V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazane w pkt. II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a. Przelewem bankowym, za pośrednictwem Blue Media S.A. (bluemedia.pl) w systemie płatniczym Płatności Shoper przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek d’Sixe sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A.) w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
b. Kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczanego przez podmiot świadczący obsługę płatności online drogą elektroniczną Blue Media S.A. (bluemedia.pl).

6. d’Sixe sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszą praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

§ VI REKLAMACJE TOWARÓW

1.Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. d’Sixe sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art.556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. d’Sixe sp. z o.o. podejmuje działania w celu poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Sklepu: d’Sixe sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja sklep online dsixe.com.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. Jeśli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art.556 oraz art.561 Kodeksu Cywilnego:
a. Złożenie świadczenia i odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
a. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
i. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

ii. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
iii. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m. in. Federacja Konsumentów.

b. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

c. Jeśli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

d. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom w Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę.

 

§ VII ZWROTY TOWARÓW - ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: d’Sixe sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa.

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@desixe.com.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienia od umowy na następujący adres pocztowy: d’Sixe sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a. Umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie;
c. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dot. towarów.

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług w pkt 1 ppkt b.i c. powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a. Dostęp do sieci Internet;
b. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, FireFox, Opera lub podobne),
c. Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (sklep@desixe.com.pl) lub telefonicznie na (nr tel: (0) 606-265-465). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. d’Sixe sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

§ IX ZAPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez d’Sixe sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowy właściwy dla d'Sixe sp. z o.o.

8. d’Sixe sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl